Závery zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny: Členovia výboru očakávajú lepšiu spoluprácu pri napĺňaní priorít vládneho programu

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom XXXVII. zasadnutí v rámci programu prerokoval a zobral na vedomie Priority štátnej správy reflektujúce Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 vo vzťahu k príslušníkom národnostných menšín a požiadal členov výboru komory za ústredné orgány štátnej správy, aby úlohy Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 týkajúce sa príslušníkov národnostných menšín plnili participatívnym spôsobom, teda aj za účasti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Zároveň výbor očakáva, že štátna správa bude pravidelne informovať o plnení týchto úloh.

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami inštitucionálneho zabezpečenia kultúry národnostných menšín na Ministerstva kultúry SR výbor vyslovil obavy a požiadal o primerané inštitucionálne zabezpečenie kultúry národnostných menšín v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR. Zástupcovia národnostných menšín túto obavu nadobudli potom, čo od zástupcov ministerstva kultúry nedostali uspokojivú odpoveď ohľadne postavenia menšinovej kultúry v rámci ministerstva v budúcnosti.
 
Ďalej výbor zobral na vedomie Informáciu o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2019, prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o opatreniach na zabezpečenie e-služieb v jazykoch národnostných menšín a Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
V bode Rôzne výbor prerokoval Informáciu o aktivitách Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súvislosti s koronavírusom COVID-19; Informáciu o Akčnom pláne ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Informáciu o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

27809