Závery zo zasadnutia Výboru: Pokračuje sa v príprave menšinového zákona

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej „výbor“) na XXXVI. zasadnutí (23.1.2020) prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov, pričom:
 
prerokoval a zásadným stanoviskom schválil návrh legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách, poveril predsedu výboru na predloženie návrhu legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a odporučil Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť predložiť návrh legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách vláde Slovenskej republiky. K uvedenému bodu Barbara Illková, generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu ministerstva zahraničných vecí prezentovala vyhlásenie MZVEZ SR, ktoré odôvodňovalo zamietavé stanovisko k legislatívnemu zámeru zákona o národnostných menšinách. Zástupkyňa ministerstva zopakovala stanovisko ministra Lajčáka, podľa ktorého práva národností považuje za nadštandardné a preto nie je potrebný komplexný zákon.
 
Prerokoval a uznesením vzal na vedomie správu o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS a odporučil predsedovi výboru iniciovať spoločné zasadnutie Rady RTVS a zástupcov výboru za národnostné menšiny.
 
 
Prerokoval a uznesením schválil Plán činnosti výboru na rok 2020 s pripomienkami prijatými na zasadnutí výboru. Pripomienka Klaudie Szekeres, členky výboru za maďarskú národnostnú menšinu sa týkala doplnenia plánu činnosti o Informáciu o opatreniach na zabezpečenie e-služieb v jazykoch národnostných menšín, a to na II. a IV. štvrťrok 2020. Pripomienka GR SMPK MZVEZ SR sa týkala presunutia Informácie o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy z II. štvrťroku na IV. štvrťrok 2020. Pripomienka GR SMPK MZVEZ SR týkajúca sa vypustenia bodu k návrhu legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách z programu zasadnutia výboru v I. štvrťroku 2020 nebola akceptovaná.
 
Prerokoval a uznesením zmenil znenie úlohy z 15. mája 2019 nasledovne: „Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny ukladá všetkým členom výboru za štátnu správu, aby pravidelne raz do roka predkladali na zasadnutiach výboru informáciu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy a informáciu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy.“ Uvedeným uznesením sa upravila periodicita predkladania uvedených informácií z dvakrát do roka na raz do roka.
 
Prerokoval a uznesením zobral na vedomie Informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020 a uložil členom výboru za ústredné orgány štátnej správy predložiť predsedovi výboru informáciu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 s návrhom na aktualizáciu akčného plánu na ďalšie obdobie 2021 – 2025 do 30. septembra 2020.
Prerokoval a uznesením zobral na vedomie Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

27291