Zoznam úradov, kde sa používa jazyk menšiny v písomnom úradnom styku

Pravidlá používania jazykov národnostných menšín v písomnom úradnom styku upravuje zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov v § 2, v zmysle ktorého menšinové jazyky sa používajú v písomnom úradnom styku :
  • v obciach uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z. (celkovo 656 obcí na území Slovenskej republiky),
  • pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou (ďalej len „úrady“),
  • v komunikácii občana Slovenskej republiky patriacej k národnostnej menšine (podávanie akýchkoľvek podnetov, žiadostí, písomných listín, dôkazov a iné),
  • v komunikácii úradov, ak poskytujú odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny (ak odpoveď je súčasne verejnou listinou, menšinový jazyk sa použije iba ak ide o rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie)
  • za predpokladu, že občan Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine požiada o dvojjazyčný dokument alebo ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny.
 
Kvôli ľahšej orientácii Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravuje aktuálny zoznam orgánov verejnej správy, ktoré v  úradnom styku komunikujú aj v jazyku národnostnej menšiny. Tento zoznam bude vypracovaný na základe údajov poskytnutých od príslušných orgánov.
8454