Zverejnenie výzvy na registráciu národnostných organizácií na voľby do odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na požiadanie riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norberta Molnára 17. augusta 2017 zverejnil na svojom webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ výzvu na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií národnostných menšín preukázateľne pôsobiacich v oblastiach zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, alebo výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám za účelom voľby členov odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií národnostných menšín na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22611