Správy a koncepčné materiály

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín
podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Hodnotiace správy podľa čl. 3 písm. f), g) a h) štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Za rok 2016 Za rok 2015 Za rok 2014 Za rok 2013 Za rok 2012 Správa o stave používania jazykov národnostných menšín 15946

Dátum poslednej aktualizácie: 04.06.2019